NLF / Info / NLF kommer med oppdatering om koronasituasjonen på fredag

NLF kommer med oppdatering om koronasituasjonen på fredag

Illustrasjon: Siri Grønskar

Koronasituasjonen er den største unntakstilstanden vi har opplevd i Norge i fredstid. Det har skjedd svært mye den siste uken. Først Helsedirektorates vedtak med muligheter for ulike tolkninger av hva som var ment med å innstille all idrett i Norge og NIFs og NLFs oppfølging av dette, deretter Luftfartstilsynets innføring av forskriften som stoppet all VFR-aktivitet i norsk luftrom og til myndighetenes krisepakke til norsk idrett og kultur som ble kunngjort i dag, 18. mars. 

Det går mot en ny helg og mange spør seg hva som kommer til å skje. Det vet vi ikke mye om, men vil uansett legge ut en oppdatering på hjemmesiden og sende ut til klubbene på kommende fredag, 20. mars.

I forhold til Helsedirekoratets pålegg er det ingen tvil om at direktoratet har direkte instrukssjonsmyndighet over alle som befinner seg i Norge. Norges Idrettsforbunds myndighet overfor særforbund og særforbundenes myndighet overfor klubber og medlemmer begrenser seg til det rent sportslige. Det vil derfor være opp til den enkelte å ta ansvar for tolkning av Helsedirekoratets pålegg til enhver tid. Luftsportforbundets tydelige anbefaling og oppfordring om å unngå enhver aktivitet som ikke er høyst nødvendig står ved lag.

Norges Luftsportforbund er også i dialog med Luftfartstilsynet (LT) blant annet i forhold til hvordan en helt eller delvis oppheving av restriksjonene i luftrommet skal skje når tiden er moden for det. Annet tema i dialogen med luftfartsmyndighetene er utforinger tilknyttet utløp av sertifikater og rettigheter i en tid hvor samfunnet er mer eller mindre stengt ned og disse dokumentenes gyldighet bare vil utløpe om det ikke lages gode ordningen. Representanter fra LT bekrefter at denne dialogen er tatt opp med EASA og det arbeides med felles europeiske løsninger på dette.

NLFs Flytjeneste kan være en svært viktig samfunnsressurs i en krevende tid som dette. Det er lagt mye trykk i arbeidet med å la tjenesten kunne være operativ i denne krevende perioden og det ses også på muligheter for at flytjenesten kan gjøre enkelte oppdrag som ikke er definert som standardoppdrag per i dag. 

Dette er ment som en foreløpig informasjon. Mer presist og detaljert kommer på fredag.