NLF / Motorfly / Europeisk regelverk
Torkell

Europeisk regelverk

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA forvalter det sivile luftfartsregelverket i EU som EU-kommisjonen, EU-parlamentet og Rådet har fastsatt. EASAs hovedkontor er i Köln. Foto: Wikimedia Commons

Denne siden er laget for å gi en enkel oversikt over EUs regelverk for sivil luftfart som administreres av flysikkerhetsbyrået EASA. Regelverket gjelder for alle operasjoner med EASA-luftfartøy i Norge og resten av EØS-området samt Sveits, det vil si EASA-typesertifisert eller -godkjent luftfartøy.

For luftfartøy som omfattes av vedlegg I til EUs grunnforordning for sivil luftfart (respektive vedlegg II – "annex II" – til den grunnforordningen Norge fortsatt benytter), gjelder nasjonalt regelverk. Vedlegg I-luftfartøy omfatter blant annet historisk luftfartøy, veteranluftfartøy, selvbygd luftfartøy og mikrofly/gyrokopter. Merk likevel at lufttrafikkreglene (SERA) samt reglene om rapportering, varsling og undersøkelse av ulykker også gjelder vedlegg I-luftfartøy i Norge.

 

Det europeiske regelverket består av tre hovedkategorier:

 • Grunnforordningen for sivil luftfart (BR – "basic regulation"). Denne har EUs lovgivende organer – EU-parlamantet og Rådet – fastsatt, og den er gjennomført i norsk rett gjennom Stortingets lovvedtak og forvaltningens vedtak av forskrifter. 
 • Forordninger med gjennomføringsregler (IR – "implementing rules") innenfor rammen som grunnforordningen setter. Reglene er organisert i deler ("parts"), eksempelvis del-FCL, del-ML mv. Disse forordningene fastsettes av EU-kommisjonen etter forslag fra EASA, og de gjennomføres i norsk rett gjennom forskrift (evt. ved lov).
 • "Myk lovgivining" i form av samsvarsregler (AMC – "acceptable means of compliance"), veiledningsmateriell (GM – "guidance material") og sertifiseringsspesifikasjoner (CS – "certification specifications). Den myke lovgivningen fastsettes av at EASA vedtar den. 

For å gjøre regelverket lettere å lese, lager EASA pakker med "easy access rules" innenfor de fleste regelverksdelene, der IR, AMC og GM er flettet sammen til ett dokument. Easy access finnes både som PDF og i nettlesertilpasset versjon. Du vil finne de siste versjonene av regelverket som gjelder i EU til enhver tid på EASAs hjemmeside. Om status i Norge – se nedenfor. 

Den myke lovgivningen (AMC/GM) er ikke rettslig bindende, og man vil derfor se begreper som "should" (bør) i bestemmelsene – ikke "shall" (skal). (I EUs retningslinjer for lovgivning tillates ikke "shall" i ikke-bindende lovgivning.) Ved å følge den myke lovgivningen, sikrer imidlertid operatørene og organisasjonene seg at de oppfyller kravene i regelverksdelene. Aktørene kan isteden benytte alternative samsvarsregler (AltMOC – "alternative means of compliance"), men disse må i mange tilfeller forhåndsgodkjennes av enten EASA eller den nasjonale luftfartsmyndigheten (avhengig av hvilken regelverksdel det handler om) før de tas i bruk. Ved å følge "bør"-bestemmelsene i AMC, slipper man en eventuell evalueringsprosess for AltMOC. Mer om AMC og AltMOC kan man lese her

 

De mest sentrale regelverksdelene

De mest aktuelle regelverkspakkene for allmennflygere har vi publisert her, men husk alltid å sjekke EASAs hjemmeside og norske gjennomføringsforskrifter for siste utgave:

 • Besetning – sertifikatregelverk: Del-FCL i konsolidert utgave pr. 8. april 2020 fra Eur-lex finnes her. Easy Access-utgaven med AMC/GM fra EASA oppdatert pr. august 2020 kan lastes ned her. 
 • Besetning – medisinsk regelverk: Del-MED i Easy Access-utgave oppdatert pr. juni 2020 kan lastes ned her
 • Besetning – tillegg om "basic instrument rating" (BIR): AMC/GM til del-FCL Amendment 10, læringsmål i tabellform og AMC/GM til del-ARA Amendment 10
 • Driftsbestemmelser: Del-NCO er del av det operative regelverket som du finner her i versjon oppdatert pr. juli 2021. Del-NCO med AMC/GM sammenflettet finnes fra side 1644 i PDF-en. I tillegg er artikkel 6 nr. 4a på side 103–105 i PDF-en relevant for introduksjons- og kostnadsdeling. Direktelenke til del-NCO finnes her
 • Grunnforordning – gjeldende i Norge: parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 i konsolidert versjon
 • Grunnforordning – vedtatt, gjennomføring i Norge pågårparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/1139
 • Lufttrafikkregler: SERA i oppdatert versjon pr. november 2021 (online-format her) med de tilleggene som framkommer av BSL F 1-1. Se også veiledningen til den nasjonale forskriften. 
 • Rapporteringsregelverk: Rapporteringsforordningen inneholder regler for rapportering av hendelser og kan lastes ned her i Easy Access-utgave oppdatert pr. oktober 2020. Se også den nasjonale forskriften BSL A 1-3.
 • Skoleregelverk: Del-DTO kan lastes ned her i Easy Access-utgave oppdatert pr. juni 2020. DTO-regelverket er gjennomført som nasjonal forskrift i påvente av vedtak i EØS-komiteen. 
 • Standardmodifikasjoner og -reparasjoner av luftfartøyCS-STAN
 • Vedlikeholdsregelverk: Del-ML med AMC/GM finnes i Easy Access-utgave oppdatert pr. juli 2021 her, se side 859 i PDF-en på lenken. Lenke direkte til del-ML finnes her
 • Varslings- og undersøkelsesregelverk: forordning (EU) nr. 996/2010 inneholder regler for varsling ved – og undersøkelser av – ulykker. Se også de nasjonale forskriftene BSL A 1-4 og BSL A 1-3

Noen ganger kan Norge ligge etter EU med gjennomføringen av nytt regelverk, da gjennomføring skjer gjennom en egen prosess i EØS samt i den norske forvaltningen. Dersom du er usikker på om en forordning er gjennomført i norsk rett, kan du gå til Europalov.no og oppgi forordningsnummeret i søkefeltet (eksempelvis "1178/2011" eller "2015/1088").