NLF / Motorfly / Til alle piloter som flyr under VFR-forhold i Norge
George Lundberg

Til alle piloter som flyr under VFR-forhold i Norge

Kilde: Avisa Nordlys

Den 7. april 2010 fløy et luftfartøy tilhørende Tromsø Flyklubb over Kåfjorddalen. Flymaskinen fløy inn i en taubane, og flyet ble påført skader som kunne ha resultert i en fatal ulykke.

Statens Havarikommisjon for transport (SHT) avga sin rapport i april 2013. Her er link til SHTs side hvor rapporten kan lastes ned: http://www.aibn.no/Luftfart/Rapporter/2013-14

Taubanen hadde installert et varslingssystem av typen Obstacle Collision Avoidance System (OCAS). Varslingssystemet virket rent teknisk, men piloten oppfattet ikke lys- og lydvarslingen. Det kommer fram i SHTs rapport at en uheldig plassering av lysene og manglende kjennskap til hvor varslingssystemet OCAS var utplassert, og hvordan det virker, var en medvirkende årsak til luftfartsulykken.SHTs rapport ga 3 sikkerhetstilrådninger.

Sikkerhetstilråding SL nr. 2013/03T lyder:
Statens havarikommisjon for transport mener at vanskelig tilgjengelig og delvis misvisende informasjon om OCAS-installasjonene er med på å redusere varslingseffekten.
Statens havarikommisjon for transport tilrår at informasjonen om systemets virkemåte, aktive frekvenser og de enkelte installasjonenes plassering må forbedres vesentlig for at viktige målgrupper skal kunne nås.

I det etterfølgende ønsker Luftfartstilsynet å følge opp sikkerhetstilrådningen gjennom å distribuere til piloter som flyr VFR informasjon om luftfartshindre generelt og varslingssystemet OCAS i særdeleshet.

Sammenlignet med andre nordiske land har Norge et særdeles stort antall luftfartshindre som kan utgjøre en fare for luftfarten. I kartdatabasen Nasjonalt register over luftfartshindre, NRL som føres av Statens kartverk ligger det over 73 000 registreringer. Ca. 12 000 registreringer er punktinger (master, tårn osv). De fleste registreringer er knyttet til kraftlinjer. Gjennom luftspenn i ulike høyder utgjør disse en stor potensiell risiko for luftfartøy som flyr i lav høyde. Synligheten på luftspenn varierer fra luftspenn som er meget godt merket til spenn som er meget vanskelig å oppdage fordi de ikke er merkepliktige i henhold til forskrift om merking av luftfartshindre, BSL E 2-2. Det finnes også luftspenn som er merkepliktige men som fortsatt ikke er merket. Det er et forhold Luftfartstilsynet følger opp.

Luftfartshindre finnes ikke bare i meget lav høyde. Eksempelvis kan nevnes at enkelte luftspenn har høyde over underliggende vann eller terreng på over 2500 fot. Slike luftspenn finner du mange steder i Norge, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge. Eksempelvis kan opplyses at et relativt nytt luftspenn over Hylsfjorden i Rogaland krysser fjorden ca. 1850 fot over vannet. I Sognefjorden og mange andre fjorder finnes det et stort antall lange og høye luftspenn med varierende merkestatus.

Fordi Norge har et meget høyt antall luftfartshindre, med varierende grad av merking, oppfordres alle VFR-piloter til å gjøre seg kjent med alle hindringer som finnes i området det planlegges flyging i lav høyde. Kartdatabasen NRL er tilgjengelig på internett på denne linken: http://nrl.statkart.no/  Ta gjerne kontakt med Luftfartstilsynet dersom du/dere trenger veiledning i bruken av NRL.

Informasjon om hvor OCAS-anlegg er montert
Et antall presumtivt farlige luftspenn er merket med varslingssystemet OCAS. Varslingssystemet er radarbasert. Systemet skal utløse varsling med mellomintensitets hinderlys (20 000 candela, hvitt, blinkende lys) montert på eller i nærheten av endemastene når et luftfartøy har ca. 30 sekunders flytid inn mot hinderet. Sekundært varsler systemet også på
6 ulike VHF-frekvenser når luftfartøyet har ca 20 sekunders flytid inn til luftfartshinderet (luftspennet). Informasjon om hvilke frekvenser det varsles på finner du i AIP Norway.
Informasjon om hvilke luftspenn som er merket med OCAS er listet i AIP Norway under ENR (Enroute), punkt 4.5 Lysfyr for luftfarten – underveis.   Her er link til AIP Norge: https://www.ippc.no/norway_aip/current/main_no.html og her er link direkte til punkt ENR 4.5 Lysfyr for luftfarten – underveis:    https://www.ippc.no/norway_aip/current/AIP/EN_ENR_4_5_en.pdf

Alle VFR piloter oppfordres til å gjøre seg kjent med hvor det er installert OCAS-anlegg, og hvordan de skal virke. Luftfartstilsynet vil understreke at flyradioen må stå innstilt på en av de i AIP oppgitte frekvensene for at sekundærvarslingen på radio skal mottas i luftfartøyet. Ta gjerne kontakt med Luftfartstilsynet dersom du har behov for veiledning knyttet til OCAS-anleggenes plassering og virkemåte.

Informasjon om OCAS-anlegg som ikke er operative
Til tross for at operativ status på OCAS-anleggene er bedre nå enn den var for ca. 6 måneder siden er det fortsatt en del anlegg som teknisk ikke fungerer etter sin hensikt. Det pågår arbeid for å utbedre feilene. OCAS-anlegg som ikke fungerer skal rapporteres som ikke operative (Unserviceable – U/S) i NOTAM. Luftfartstilsynet forutsetter at systemet med kunngjøring til flygere gjennom NOTAM (Notice to Airmen) er velkjent for alle som besitter flysertifikat. Luftfartstilsynet forutsetter videre at NOTAM benyttes før enhver flyging, slik at du som pilot besitter oppdatert informasjon om forhold som kan påvirke den planlagte flyturen.

Luftspenn som ikke er operative vil være innmeldt på NOTAM. For å sjekke status på OCAS-anlegg i det området du planlegger å fly kan du gå inn på www.ippc.no Gå der til Briefings og videre til Aerodromes and FIRs. I boksen under «Select up to 6 FIRs» skriver du ENOR. Trykk deretter på knappen Retrieve Briefing. Da får du opp siste NOTAM. Scroll nedover siden til du finner informasjon om ikke- operative OCAS-anlegg. Her er et eksempel på hvordan en melding om et ikke fungerende OCAS anlegg vil se ut:

REF ICAO 1:500000 CHART NORWAY AND AIP NORWAY ENR 4.5-1 OBSTACLE
COLLISION AVOIDANCE SYSTEM KVALSUNDET BRIDGE SW IN FINNMARK PSN
703037N0235612E HGT 590FT AMSL U/S               : NOTAM ENAV/0493/13


Gjennom en detaljert planlegg av flyturen, hvor identifisering av mulige luftfartshindre bør være en viktig del av forberedelsene, og gjennom valg av en sikker flyhøyde med god margin til underliggende luftfartshinder, kan du gjennomføre flyturen på en sikker måte. Da bidrar du til Samferdselsdepartementets og Luftfartstilsynets visjon om null omkomne innen norsk luftfart.

Med vennlig hilsen

Luftfartstilsynet